Ruang Untuk Di Sewa

Permohonan Kempen Derma Darah

BASIC GUIDELINE TO ORGANIZE BLOOD DONATION CAMPAIGN
 1. 50 donors minimum.
 2. A minimum space allocation of 30 feet by 30 feet in an area. However, larger space is needed, pending on the number of donors for the day.
 3. It must be a strategic location, convenient for the donors to gather, preferably with air-conditioner or fan, well lighted with good ventilation. Condusive and dust free environment.
 4. Avoid blood drives involving warm area,isolated from public areas and staircases which affects health and safety of staff.
 5. Easy to load and unload equipment.
 6. Basic facilities – Surau/small area for solat prayers, washroom, power and water Supply.
 7. All equipment necessary for the campaign will be made available by respective blood bank except for tables and chairs. The organizer needs to provide minimum of 8 tables, 20 chairs.
 8. The organizers should be actively involved in the publicity of the blood drives to ensure to ensure the campaign is successful.
FOR FURTHER INFORMATION KINDLY CONTACT THE NEAREST BLOOD BANK

Darah Tali Pusat / Cord Blood

Unit Darah Tali Pusat

Fungsi
Bertanggugjawab untuk mengumpul dan memproses darah tali pusat yang didermakan untuk pesakit-pesakit yang memerlukan sel stem. Semua pendermaan adalah secara sukarela dan penderma tidak dikenakan apa-apa bayaran.

Aktiviti :
 • Mangambil darah tali pusat dari uri secara “ex-utero” iaitu pengambilan darah dilakukan selepas uri dikeluarkan dari rahim ibu.
 • Semua darah tali pusat ini diambil dari Hospital Bersalin, Hospital Kuala Lumpur.
 • Menjalankan soal selidik terhadap penderma untuk memastikan darah yang didermakan adalah selamat untuk digunakan.
 • Menjalankan kerja-kerja memproses dan menyimpan darah tali pusat yang berjaya dikutip.
 • Setiap unit darah tali pusat ini akan diproses oleh seorang kakitangan sahaja bermula daripenerimaan darah tali pusat hinggalah ke penyimpanan.
 • Memberi penerangan kepada penderma yang ingin menderma darah tali pusat supaya memahami semua syarat-syarat yang terdapat dalam Borang Kebenaran Penderma dan Pengujian Cord Blood sebelum menandatangani borang tersebut.
 • Memastikan hanya penderma yang sesuai sesuai sahaja akan diterima menderma darah tali pusat dan dikehendaki melengkapkan Borang Soal-Selidik Status Risiko Kesihatan penderma.
 • Memastikan hanya darah tali pusat yang berjaya diproses dan disimpan sahaja akan menjalani ujian “HLA Typing”.
 • Memberi khidmat kaunseling dan merujuk penderma kepada pihak hospital untuk tujuan rawatan lanjut bagi pendermaan yang didapati tercemar oleh jangkitan virus atau bacteria.
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan yang melibatkan darah tali pusat. Memastikan segala maklumat peribadi penderma (ibu) dan anak adalah SULIT.
 • Memastikan semua sample darah tali pusat akan dihantar ke makmal bagi menjalani ujian saringan seperti berikut;
 - Hepatitis “B” Surface antigen ( HBsAG)
 - Anti – HIV
 - Syphilis (VDRL/RPR)
 - ABO Grouping & Rh Typing
 - HLA typing
 - Anti – CMV (lgG dan lgm)
 - Hb-Analysis
 - Sterility Testing (Bacterial Contamination)

Bahagian Pengurusan

Bahagian Pengurusan Pusat Darah Negara (PDN) terdiri dari Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia, Unit Kewangan, Unit Perolehan dan Stor, Unit Pengurusan Aset serta Unit Teknologi Maklumat. Bahagian ini bertanggungjawab ke atas segala perkara yang berkaitan dengan pengurusan seperti keselamatan, kebersihan, penyelenggaraan, pengurusan harta, kewangan pembelian dan perolehan bekalan, system pengkomputeran dan lain-lain perkhidmatan am.

Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia

Objektif :
Mengurus dan mengawal hal-hal pentadbiran, perkhidmatan, keselamatan pembangunan sumber manusia dan pengisian perjawatan untuk anggota PDN. Melaksana dan memastikan semua arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling kerajaan dilaksanakan dan dipatuhi.
Visi :
Memastikan semua warga PDN mendapat perkhidmatan yang cepat dan memuaskan. Memberi bantuan dan khidmat nasihat mengenai semua hal-hal perkhidmatan,permohonan dan pengisian jawatan.
Misi :
Menuju kearah perkhidmatan berkualiti dan cemerlang dalam penyampaian perkhidmatan.

Unit Kewangan

 • Memperuntukan, mengatur dan mengawal penggunaan kewangan dengan cekap dan berkesan untuk membantu memenuhi keperluan perlaksanaan program dan aktiviti jabatan.
 • Memproses baucar-baucar bayaran dengan cepat dan teratur supaya bayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Mengurus dan mengawal pembayaran gaji dan lain-lain emolument kakitangan PDN dengan cekap dan terkawal.
 • Mewujudkan sistem pungutan hasil di PDN dengan cara yang berkesan dan terbaik bagi mengurangkan amaun tertunggak ke paras minimum.

 

Unit Perolehan dan Stor

 • Bertanggungjawab ke atas proses perolehan bekalan dan perkhidmatan di PDN.
 • Penerimaan permohonan pembelian.
 • Proses menjana pengeluaran Pesanan Tempatan Kerajaan (LPO) menggunakan sistem elektronik ePerolehan dan eSpkb sepenuhnya.
 • Memantau pengumpulan kembali nota penghantaran (DO) dan invois ke Unit Kewangan untuk pembayaran)
 • Bertanggungjawab ke atas penerimaan dan pengeluaran stok dari stor utama serta penyimpan dan mengemaskini keluar - masuk stok.

 

Unit Pengurusan Aset

Menguruskan semua asset alih Kerajaan di Kementerian / Jabatan di bawah kawalannya meliputi enam (6) aspek utama berikut:
 - Penerimaan
 • Memastikan setiap asset yang diterima adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan.
 • Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar asset mengikut pesanan.
 • Memastikan asset diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat untuk digunakan.
- Pendaftaran
 • Mewujudkan pangkalan data asset yang lengkap, tepat dan terkini.
 • Memudahkan pengesahan dan pemantauan aset.
 • Membolehkan keadaan aset diketahui.
 • Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset.
 - Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
 • Pengendalian asset yang cekap bagi mengurangkan pembaziran, menjimatkan kos dan mencapai jangka hayat yang ditetapkan.
 • Mencegah penyalahgunaan dan mengelakkan kehilangan asset.
- Penyelenggaraan
 • Memastikan asset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.
 • Memelihara dan memanjangkan jangka hayat aset.
 • Meningkatkan keupayaan dan mengurangkan kerosakan aset.
 • Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.
 • Menjamin keselamatan pengguna.
 • Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif.
 • Memelihara imej kerajaan.
- Pelupusan
 • Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan asset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan.
 • Menjimatkan ruang simpanan / pejabat Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik.
- Kehilangan & Hapuskira
 • Mengawal kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat kehilangan asset.
 • Menyelaraskan rekod asset.
 • Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan asset Kerajaan.
 • Membolehkan tindakan surcaj / tatatertib dikenakan ke atas kecuian pegawai
 • Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa & Jawatankuasa Penyiasat.
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan asset Kerajaan (JKPAK) Kementerian / Jabatan.
 • Menyelaras penyediaan laporan berikut:
  • Harta Modal & Inventori
  • Pemeriksaan Harta Modal & Inventori
  • Pelupusan Aset Alih kerajaan
  • Tindakan Surcaj / Tatatertib .

 

Unit Teknologi Maklumat

Unit ini bertanggungjawab dalam mengurus, menyelenggara dan menyelaras sistem pengkomputeran, memantau penggunaan sistem komputer dan memberi bantuan teknikal berhubung semua peralatan Information Communication Tecnology (ICT), rangkaian Wide Area Network (WAN) dan Local Network (LAN). Unit ini juga bertanggungjawab dalam pengemaskinian laman web, perolehan dan pelupusan peralatan ICT, penggunaan e-mail serta memberi khidmat nasihat berhubung dengan teknologi ICT terkini. Selain itu Unit Komputer turut memantau dan menjaga sistem maklumat tabung darah (Blood Blank Information System. (BBIS) ) yang diguna pakai di Pusat Darah Negara.

Histokompatibiliti dan Immunogenetik

Unit Histokompatibiliti dan Immunogenetik

Fungsi
Menawarkan perkhidmatan tisu HLA (Human Leukocyte Antigen) Kelas I dan II.

Aktiviti :
 • Ujian pengekstrakan DNA dari sample darah dan tisu talipusat (cord blood) serta sample darah penderma platelet aferesis.
 • Ujian penjenisan tisu Huma Leucocyte Antigen (HLA typing) untuk Kelas I & Kelas II, Low/Medium Resolution Class 1-HLA-A, HLA-B, HLA – Cw dan Kelas II – HLA – DR dan HLA- DQ.
 • Kajian serta mengenalpasti ujian-ujian baru seperti High Resolution typing, pengenalan antibodi dengan flow cytometri, pemantauan post-transplantasi.
 • Validasi prosedur dan peralatan bagi metodologi yang digunakan.
 • Pengumpulan data pengelasan HLA typing. Ujian HLA typing dijalankan ke atas penderma aferesis dan cord blood sahaja. Maklumat-maklumat yang terkumpul akan digunakan bila terdapatnya permohonan dari pegawai perubatan untuk HLA- matched platelet dan HLA-matched cord stem cells. .

Jenis Ujian
Jenis Tiub (mL) & Sampel
Keputusan & Proses Kerja
Catitan
Bagi Penderma ApheresisUjian HLA Typing Low Resolution Class I
HLA-A, HLA-B dan HLA-C
5.0 – 6.0 mL
Whole Blood
(EDTA)
Ujian individu mengambil masa 48 jam atau bergantung kepada kaedah yang digunakan
Sampel akan diambil di Unit Pengurusan  Penderma.
Bagi Penderma Cord BloodUjian HLA Typing Medium Resolution Class I
HLA-A, HLA-B dan HLA-CUjian HLA Typing Medium Resolution Class II
HLA-DR
HLA-DQ*
 
5.0 – 6.0 mL
Cord Blood
(EDTA)
bersama-sama
± 4 g Cord biopsy
Ujian dijalankan secara berkelompok (batches) Keputusan Low  or Medium ResolutionHLA typingakan dikeluarkan ke Cord Blood Bank.
Keputusan High Resolution, hanya akan dikeluarkan apabila transplantasi akan dijalankan.
Sampel dihantar oleh Cord Blood Bank.

Permohonan Ujian : Jangka waktu untuk ujian disiapkan
Jenis Ujian
Jenis Tiub (mL) & Sampel
Keputusan & Proses Kerja
Catitan
Bagi Penderma/Pesakit ***HLA Typing Low Resolution Class I  Test
HLA-A, HLA-B dan HLA-C HLA Typing Low Resolution Class II Test
HLA-DR
HLA-DQ*
5.0 – 10.0 mL
Whole Blood
(EDTA)
Ujian individu mengambil masa 12  jam  dan bergantung kepada kerumitan kes.
Sila guna borang.  Perbincangan dengan Ketua/Pakar Bahagian perlu dibuat terlebih  dahulu sebelum sampel dipungut
 HLA Typing High Resolution Class I and Class II Tests**
HLA-A; HLA-B dan HLA-C dan HLA-DR, HLA-DQ
Ujian individu mengambil masa 48 jam dan bergantung kepada kerumitan kes.
Bagi Penderma Cord Blood  Bagi Tujuan Transplantasi ***HLA Typing High Resolution Class I and Class II  Tests**
HLA-A; HLA-B dan HLA-C dan HLA-DR, HLA-DQ Crossmatching **Antibody Screening**
Bleed line (segment) dari unit darah yang telah terpilih
Mengambil masa  2  minggu  dan bergantung kepada ujian-ujian yang dijalankan serta kerumitan kes.
Dihantar  oleh Cord Blood Bank.Sila guna borang.
Temujanji dengan Ketua/Pakar Bahagian   perlu di buat terlebih dahulu
Nota:
*       Ujian tambahan
**     Ujian hanya  dilakukan jika pesakit yang akan menjalani transplantasi .
***   Perkhidmatan Belum ditawarkan.Ujian yang dijalankan pada masa kini adalah  untuk perkhidmatan  di dalam Pusat Darah Negara sahaja.
Kadar bayaran akan ditetapkan apabila telah beroperasi untuk hospital-hospital bukan KKM pada masa akan datang.

Immunohematologi

Bahagian Immunohematologi

Bahagian Immunohematologi terbahagi kepada 3 unit iaitu ;
(1) Unit Transfusi Perubatan
(2) Unit Serologi Sel Darah Merah
(3) Unit Serologi Platelet
  
1) Unit Transfusi Perubatan
Fungsi
Unit Transfusi Perubatan memberikan perkhidmatan 24 jam ujian pra-transfusi (Pre-transfutesting) kepada HKL dan hospital-hospital lain di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang yang tidak mempunyai kemudahan ujuian tersebut.
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian-ujian transfuse seperti pengumpulan darah ABO dan RhD, penyaringan antibody (antibody screening) dan keserasian darah (crossmatching).
 • Menjalankan siasatan ke atas kes-kes reaksiterhadap transfuse darah (transfusion reactions)
 • Memantau suhu peti sejuk simpanan darah dan pengembalian semula darah yang tidak digunapakai daripada wad-wad di HKL.
 • Memberi khidmat latihan kepada pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP), Pegawai Perubatan, Pegawai Sains dan JTMP yang mengikuti latihan dan Pelatih Siswazah Lanjutan Perubatan.
 • Memantau aktiviti-aktiviti transfuse darah di HKL agar ianya mematuhi garis panduan yang ditetapkan.
 • Mengurus dan mengendalikan iventori darah, plasma, platelet dan’Factor Concentrate’ untuk kegunaan pesakit-pesakit terutamanya di HKL.
 • Memberi khidmat khas seperti penyediaan ‘Filtered Blood’ dan ‘Irradiated Blood’ untuk pesakit-pesakit di HKL.
 • Menberi khidmat rundingan (consultation) bagi Transfusi Perubatan Klinikal.
 • Menyertai dua buah program EQAP : 
- NEQABB dari PDN - 3 kali latihan setahun
- RCPA dari Australia - 6 kali latihan setahun

2) Unit Serologi Sel Darah Merah
Fungsi
Unit Serologi Sel Darah merupakan pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan sel darah merah. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk semua hospital dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta (jika perlu)
Aktiviti :
a) Sebagai maklmal ujian darah
 • Menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah (full grouping – forward and reverse grouping) secara automasi ke atas sample darah penderma bagi kumpulan darah ABO dan Rh
 • Menjalankan ujian pengesahan untuk kes-kes ‘rare blood group’ dan menguruskan ‘rare blood group registry secara bersama dengan unit pengurusan penderma.
 • Menjalankan secara berkala ujian fenotip darah penderma untuk kumpulan darah Rh dan Kidd (Jka dan Jkb)  secara automasi.
 • Menjalankan ujian pengesahan darah penderma RhD negative.
b)Sebagai makmal klinikal/rujukan
 • Menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah (full grouping – forward and reverse grouping) bagi kumpulan darah ABO dan Rh secara automasi untuk ibu-ibu mengandung, darah tali pusat dari klinik Ibu & Anak seliaan DBKL dan wad Materniti, HKL.
 • Menjalankan ujian pengenalpastian antibody bagi kes-kes rujukan di seluruh negara.
 • Menjalankan ujian reaksi transfuse bagi kes-kes rujukan dari seluruh negara.
 • Menjalankan ujian keserasian (cross matching) dan membekalkan darah yang sesuai (antigen negative) bagi kes-kes antibodi positif.
 • Menjalankan ujian fenotip lengkap (full phenotyping) bagi pesakit yang dijangka menerima pemindahan darah secara berulang.
 • Menjalankan ujian-ujian Coombs bagi kes-kes Hemolytic Disease of Newborn (HDN), Autiommune Hemolytic Anemia dan Cold Agglutinin
 • Menjalankan ujian-ujian lain yang berkaitan.
c) Lain-lain
 • Menguruskan pembekalan gel card kegunaan hospital-hospital kerajaan di seluruh negara (25 buah hospital sahaja – tertakluk kepada kontrak.
 • Mengerjakan Program Kepastian Kualiti Luar (External Quality Assurance Programme [EQAP] untuk 122 bush hospital KKM dan 20 buah hospital swasta.
 • Menyertai dua buah program EQAP :
- NEQAS dari UK (WHO) - 4 kali latihan setahun
- RCPA dari Autralia - 6 kali latihan setahun

3) Unit Serologi Platelet.
Fungsi
Unit Serologi Platelet merupakan pusat rujukan bagi semua kes-kes antibodi yang berkaitan dengan platelet. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta (jika perlu)
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian pengesahan antibodi-antibodi terhadap human platelet antigen (HPA)
 • Menjalankan ujian fenotip platelet secara manual untuk HPA 1
 • Menjalankan ujian fenotip platelet secara molecular untuk HPA 1,2,3,4,5,6,15
 • Menyertai dua buah program EQAP :
- NIBSC dari UK - 2 kali latihan setahun 
- APAW dari Australia - 1 kali latihan setahun .

Hemostasis


Unit Hemostasis

Fungsi
Bahagian ini menjalankan ujian-ujian asas Koagulasi ujian-ujian yang khusus untuk diagnosis gangguan pendarahan dan ujian penyaringan Thrombofilia. Ia juga bertindak sebagai makmal rujukan kebangsaan untuk kes-kes Hemostasis dan Thrombosis.

Aktiviti :
 • Menjalankan ujian-ujian diagnosa hemofilia.
 • Menjalankan ujian-ujian diagnosa thrombofilia.
 • Menjalankan Program Kepastian Kualiti dalam ujian-ujian koagulasi untuk semua makmal di seluruh negara yang ada kemudahan ujian ini.
 • Memberi latihan dalam bidang berkenaan utnuk pelatih-pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan(JTMP), Pegawai Sains dan Pegawai Perubatan.
Permohonan Ujian
a) Borang Ujian
 • Semua permohonan ujian ditawarkan oleh bahagian ini perlu menggunakan Borang Haematolo Serology No.
 • Semua contoh darah untuk ujian-ujian hemostasis mestilah sampai di Makmal Hemostasis dalam tempoh 1 – 1 ½ jam selepas pengambilan darah daripada pesakit.
 b) Bekas Spesimen
 • Semua sample dikutip dalam tiub 3.2%Trisodium Citrate (anticoagulant vacutainers). Jumlah isipadu sample yang diperlukan adalah seperti jadual di bawah.
c) Jenis-jenis ujian yang ditawarkan
Ujian
Bilangan  Tiub & Isipadu
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran
(Kategori)
I.    Coagulation Disorders
 1  jam
Semua permohonan perlu mendapat kelulusan Pegawai Perubatan PDN. Permohonan ujian (b – f ) perlu membuat temujanji dengan  Makmal Hemostasis. Arahan penghantaran sampel seperti pada Garispanduan Penyaringan Thrombophilia[rujuk bahagian penghantaran (para F)]  

a.   Coagulation Profile/DIC
1 x 5.0 mL
C
b.   Hemophilia Diagnosis
2 x 5.0 mL
3  jam
A
c.   Factor Assays – Pre & 
      Post for Hemophiliacs
2 x 5.0 mL
2  jam
A
d. Screening Inhibitors 
    against clotting factors
2 x 5.0 mL
3  jam
A
e.  Platelet Aggregation   
     Tests
3 x 5.0 mL
4  jam
A
f.   VWD Profile
2 x 5.0 mL
 1 minggu
 A
- VWF:Ag
- VWF:CB
- VWF:Rcof

Ujian
Bilangan Tiub & Isipadu
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran
(Kategori)
 II.Thrombophilia Screening
  3 x 5.0 mL
bagi semua ujianThrombophilia Screening

Semua permohonan perlu mendapat kelulusan Pakar PDN. Arahan pengambilan & penghantaran sampel adalah seperti padaGarispanduan Penyaringan  Thrombophilia.
LA +ve : B
LA –ve : E
a.   Lupus anticoagulant(LA )
2 Hari
b.  Activated Protein C  
      Resistance Test
2 Hari
F
c.   Antiphospholipid   Antibodies
1 minggu
E
d.  Protein C / S Activity
1 minggu
E
e.  Antithrombin Activity
1 minggu
E
f.  Factor V Leiden (PCR)
1 minggu
*
g.  Prothrombin 20210A (PCR)
1 minggu
*

Hematologi

Unit Hematologi

Fungsi  
Memberi perkhidmatan diagnostik  dalam bidang hematologi kepada HKL, IJN dan beberapa hospital kerajaan (melalui temujanji) serta perkhidmatan sokongan terhadap sokongan lain-lain aktiviti Pusat Darah Negara. 
Aktiviti  
1.  Menjalankan ujian diagnosa Hematologi iaitu : 
     ·         Ujian Full Blood Picture (FBP) sebagai ujian saringan dan rutin.
     ·         Bone Marrow Aspiration dan Trepine Biopsy untuk kes leukemia dan kes-kes lain berdasarkan 
           permintaan dariapada Pegawai Perubatan di HKL.
     ·         Ujian “Miscellaneous” seperti : 
           a.    G6PD (Glucose-6-phospate dehydrogenase)
           b.    OFT (Osmotic Fragility Test)
           c.    Acquired Hemolytic Anemia seperti Sucrose Lysis 
     ·         Ujian Haemoglobin Analysis untuk kes yang disyaki Thalasemia.
     ·         Ujian Immunophenotyping untuk kes leukemia dan pengiraan CD4 / CD8.  
2.  Melaksana dan menyelaras program NEQAP (National External Quality Assessment Program)        
     Hematologi bagi seluruh Malaysia. 
3.  Memberi latihan kepada Juruteknologi Makmal Perubatan, Jururawat, penuntut Institusi Pengajian Tinggi,
     Pegawai Sains, Pegawai Perubatan, Siswazah Lanjutan Perubatan, Pakar Perubatan,lain-lain kakitangan
     dalam perkhidmatan serta pelawat dari dalam dan luar negara. 

Permohonan Ujian 

Semua permohonan ujian yang dikemukan kepada bahagian Hematologi ini hendaklah menggunakan Haematology/ Seorology Request Form serta mematuhi keperluan ujian seperti dinyatakan didalam jadual dibawah:
Ujian
Isipadu/ Bilangan & Jenis  Tiub
Jangkamasa   Laporan
Catitan
 Bayaran (Kategori)
1) Full Blood Picture
1 x 2.0 mL EDTA Tube
48 jam
Sample mesti dihantar dalam masa 6 jam selepas waktu pengambilan
 D
2) CSF for Blasts
1x 0.5mL
Sterile Tube
48 jam

G
3) Hb Analysis
1 x 2.0 mL EDTA Tube
1 minggu
Bila diperlukan (selepas dijalankan ujian FBP)
C
4) Bone Marrow  
  Aspiration
 (MGG, Iron Stain, PAS, and Peroxidase)
Direct Smear
72 jam
Dibuat melalui temujanji dengan Makmal Hematologi

D
5) Esterase
 (NSE,CE dan Fluoride Inhibition)
Direct Smear
72
Bila diperlukan (berdasarkan keputusan smear bone marrow)
 D
6) Immunophenotyping  
    Flowcytometry :
a) Leukaemia immunophenotyping
b) Stem cell (CD 34)  count
 c)CD4/CD8 count  
2 x 2.0 mL EDTA Tube
48 jam
a) untuk semua kes
     baru
b) untuk sampel 
  cord blood sahaja
c) untuk pesakit
  hemofilia di PDN
 *
*
A
* Ujian Khas/Baru
Ujian
Isipadu/ Bilangan & Jenis Tiub
Jangkamasa Laporan
Catitan
Bayaran (Kategori)
7) Urine Haemosiderin
1x 0.5mL
Sterile tube
48 jam
Urin  diambil waktu pagi
(mid stream) dan dihantar dalam masa 1 jam
 E
8) Leucocyte Alkaline 
    Phosphatase
Direct Smear
72 jam
Melalui temujanji
 E
9) G6PD Test
EDTA tube
1x2.0 mL
1 minggu
Bila diperlukan (tiub dibekalkan oleh Makmal Hematologi)
E
10) Osmotic Fragility 
     Test
1 x 2.0 mL Heparin  Tube
48 jam
Melalui temujanji. Ujian dibuat sejam selepas sample diambil
 E
11) Ham’s Test
1x 2.0 mL
 EDTA  Tube
1 minggu
Bila diperlukan (tiub dibekalkan oleh Makmal Hematologi PDN)
E
12) Sucrose Lysis Test
1 x 2.0 mL
 EDTA  Tube
1 minggu
E

Pendidikan Kesihatan

Unit Pendidikan Kesihatan

Fungsi
Memberikan pengetahuan, meningkatkan kesedaran dan menjadikan pendermaan darah sebagaibsatu amalan di kalangan orang ramai menerusi media cetak dan elektronik. Ini bagi menanam sikap menderma darah secara sukarela dan menjadikan pendermaan darah sebagai satu gaya hidup di kalangan warga Malaysia.

Aktiviti :
Aduan Penderma
Bahagian ini bertanggungjawab dalam melayani segala aduan dan cadangan yang diberikan oleh penderma dan bukan penderma. Setiap orang yang ingin mengemukakan aduan atau cadangan kepada Pusat Darah Negara perlulah mengisi ‘Borang Aduan dan Cadangan (PDN/QP- versi 1)
Lawatan
Setiap institusi awam dan swasta yang merancang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Darah Negara perlu mendapat kelulusan Pengarah. Setiap lawatan haruslah dalam kumpulan yang tidak melebihi 30 orang dan lawatan hanya dihadkan pada hari bekerja sahaja diantara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.
Perjanjian Bekalan Darah
Hospital Swasta yang memerlukan bekalan darah daripada Pusat Darah Negara, perlu menandatangi ‘Dokumen Perjanjian Pembekalan Darah antara Kerajaan Malaysia dan Hospital Swasta’. Segala urusan perjanjian dapat dilakukan di Pusat Darah Negara pada hari bekerja dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang.
Penerbitan
Bahagian ini menghasilkan risalah, poster dan pelbagai terbitan yang berkaitan dengan darah dan pendermaan darah. Institusi kerajaan dan swasta yang ingin mendapatkan risalah dan poster ini bolehlah berhubung dengan Bahagian Pendidikan Kesihatan, Pusat Darah Negara.

Kualiti/Biokimia

Unit Kualiti/Biokimia

Fungsi
Unit Kualiti mengkordinasi dan memantau semua aktiviti kualiti, termasuk penjagaan system pengurusan kualiti Jabatan. Unit Biokimia menawarkan ujian-ujian diagnostic bagi pemantauan kesihatan penderma aferesia dan pesakit haemofilia.

Aktiviti :
 • Memastikan dokumentasi wujud bagi semua prosedur dan proses yang dilakukan dan menentukan dokumen-dokumen tersebut adalah terkawal.
 • Menyelaras dan mengendalikan audit kualiti dalaman dan luaran.
 • Memastikan validasi dibuat bagi semua peralatan kritikal makmal.
 • Memantau tindakan pembetulan yang diambil bagi ketakakuran yang berlaku.
 • Menjalankan ujian-ujian pemantauan kawalan mutu ke atas darah dan komponen darah.
 • Memantau suhu penyimpanan dan pengangkutan darah di unit bergerak.
 • Menjalankan ujian-ujian diagnostic biokimia.

Pembekalan

Unit Pembekalan

Fungsi
Bertanggungjawab menyimpan dan membekalkan darah dan komponen darah yang telah disaring kepada hospital KKM, hospital Universiti, hospital Swasta dan klinik-klinik lain yang memerlukan bekalan darah.

Aktiviti :
 • Membekalkan darah dan komponen darah kepada:-
- Hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
- Hospital di lain-lain Kementerian
- Hospital-hospital swasta yang berdaftar dengan Pusat Darah Negara.
 • Membekalkan Fractionated Plasma Product kepada Klinik Haemofilia, Pusat Darah Negara dan semua hospital KKM Menjalankan radiasi darah dan komponen darah.
 • Memberikan khidmat rundingan mengenai pembekalan dan kegunaan sel darah merah, komponen darah dan fractionated plasma product (FPP)
 • Memberi latihan kepada kakitangan dalam perkhidmatan, penuntut institusi pengajian tinggi dan pelawat dari negara lain.
Bahagian Pembekalan Darah Pusat Darah Negara terletak di aras bawah (Ground floor) dan ianya beroperasi 24 jam sehari. Ianya boleh di hubungi di talian berikut:-
 (03) 2695 5564
 (03) 2695 5597

Bahagian Produksi

Unit Produksi Dan Unit Fraksinasi  

Fungsi
Unit Produksi bertanggungjawab memproses darah kepada produk atau komponen darah, manakala Unit Fraksinasi pula menguruskan penghantaran plasma ke CSL Bioplasma di Australia untuk fraksinasi.

Aktiviti :
 • Menerima, memproses dan menyediakan komponen darah daripada darah yang dipungut oleh PDN dan hospital lain di Wilayah Tengah.
 • Menyediakan perkhidmatan “viral inactivation” ke atas platelet dan plasma.
 • Memberi perkhidmatan penapisan sel darah merah (red cell fitratrion)
 • Membekalkan komponen darah ke Bahagian Inventori (Pembekalan)
 • Menyedia, melabel, membungkus dan menguruskan penghantaran plasma ke CSL, Australia termasuk plasma dari Hospital Melaka dan Pulau Pinang.

Ujian Saringan

1. Bahagian Transfusi Mikrobiologi

Fungsi
Objektif bahagian ini adalah untuk menyaring darah dan produk darah yang didermakan oleh penderma-penderma bagi memastikan darah tersebut selamat untuk yujuan transfuse serta bebas dari penyakit yang merbahaya seperti; Human Immunodeficiency Virus 1 and 2 (HIV 1 / 2) Hepatitis “B” Virus (HBV) Hepatitis “C” Virus (HCV) Syphilis

Aktiviti :
 • Aktiviti utama Bahagian Tranfusi Mikrobiologi di Pusat Darah Negara (TML-PDN) ialah menjalar ujian saringan darah secara serologi dan ujian nukleik asid terhadap sample darah penderma yang dikutip oleh Bahagian Perolehan Darah, Pusat Darah Negara.
 • Bahagian ini juga menjalankan aktiviti-aktiviti seperti berikut: TML-PDN berperanan sebagai pusat rujukan kepada pusat-pusat penyaringan di seluruh Negara bagi penyakit jangkitan melalui trasfusi seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV 1 dan 2.
 • Pusat ini juga menjalankan ujian lanjutan secara serologi dan juga ujian nukleik asid (Nucleic acid testing) tujuan pengesahan status semua sample yang diterima dari pusat-pusat saringan seluruh Negara.
 • Memantau pencapaian kualiti bagi semua Pusat Saringan untuk ujian HBV dan HCV melaui Program Kepastian Kualiti Luaran (National External Quality Assurance Program) yang dijalankan oleh bahagian ini. Ini termasuklah dalam menyediakan panel-panel kawalan kualiti untuk diedarkan ke semua pusat-pusat sarinagn di seluruh Negara. Pemantauan dibuat secara analisa statistik ke atas keputusan yang diterima dan laporan serta cadangan pembetulan akan dibuat.
 • Menjalankan kajian penilaian terhadap reagen-reagen atau peralatan yang mungkin digunakan untuk tujuan penyaringan darah. TML-PDN juga terlibat dalam menyediakan penilaian spesifikasi dan teknikal ke atas reagen dan peralatan untuk kegunaan pusat saringan di bawah Kementerian Kesihatan bagi tujuan sebut harga atau tender.
 • Bertindak sebagai pusat pengumpulan data dan maklumat Kebangsaan mengenai jangkitan HBV,HCV,HIV dan syphilis dikalangan penderma darah.

2. Bahagian Immunohematologi

i. Unit Serologi Sel Darah Merah
Fungsi
Unit ini menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah untuk penderma dan sebagai pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan sel darah merah bagi semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta atas permintaan.
Aktiviti :
Menjalankan ujian darah penderma Menjalankan ujian darah pesakit

ii. Unit Serologi Platelet
Fungsi
Pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan platelet bagi semua hospital bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta atas permintaan.
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian pengesahan antibody terhadap Human platelet Antigen (HPA).
 • Menjalankan ujian fenotip platelet secara manual untuk HPA 1

iii. Unit Transfusi Perubatan
Fungsi
Menyediakan perkhidmatan ujian pra-transfusi (keserasian darah) kepada HKL dan klinik-klinik swasta yang berhampiran yang tidak mempunyai kemudahan ujian tersebut.
Aktiviti :
 • Menjalankan ujian-ujian ABO/Rh, penyaringan antibodi dan ujian keserasian darah.
 • Menjalankan ujian reaksi transfusi Memberi khidmat khas seperti membekalkan “ Filtered Blood” dan ‘irradiated Blood’ bagi HKL.

Perolehan Darah

Perolehan Darah

E-mailPrint

Unit Rekrutmen Penderma dan Angkut

Fungsi
Unit Rekrutmen Penderma bertanggungjawab mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk keperluan pengguna, manakala Unit Angkut bertanggungjawab menyediakan kenderaan bagi kegunaan jabatan.
Aktiviti :
 • Memastikan bekalan darah adalah mencukupi pada setiap masa dengan mendapatkan bekalan darah yang selamat daripada penderma yang menderma secara sukarela (voluntary non-remunerated donors).
 • Mewujudkan perhubungan dan kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, badan-badan sukarela serta orang perseorangan atau berkumpulan bagi mengadakan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).

 

Unit Pendaftaran & Rekod Penderma

Fungsi
Menyediakan perkhidmatan kaunter pendaftaran serta penyimpanan dan pengemaskinian rekod-rekod penderma.
Aktiviti :
 • Melakukan ujian saringan awal (hemoglobin dan kumpulan darah ABO) ke atas penderma.
 • Melakukan pendaftaran penderma untuk pendermaan darah, aferesis, klinik vaksinasi, klinik kaunseling dan temujanji pegawai perubatan.
 • Mengumpul semua maklumat penderma ‘rare blood group’
 • Menyediakan Surat Pengesahan (Guarantee Letter, GL) dan Sijil Penghargaan untuk penderma.

 

Unit Pengurusan Penderma

Fungsi
Mengumpul darah dan produk aferesis daripada penderma-penderma yang menderma darah di Pusat Darah Negara dan sesi pendermaan darah bergerak (mobile blood donation).
Aktiviti :
 • Menjalankan soal selidik / kaunseling pra-pendermaan terhadap penderma darah dan penderma aferesis.
 • Mengambil darah daripada penderma yang layak melalui pendermaan darah penuh (Whole Blood) dan aferesis.
 • Menyediakan jamuan ringan dan ‘haematinics’ (zat besi dan folik asid) kepada penderma selepas proses pendermaan.
 • Memberi khidmat kaunseling terhadap penderma yang ujian darah mereka didapati reaktif.
 • Memberi suntikan Vaksin Hepatitis B secara percuma kepada penderma yang telah menderma sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Rawatan Hemofilia

Unit Hemofilia

Fungsi
Bertanggungjawab memberikan khidmat rawatan dan kaunseling kepada pesakit Hemofilia dan masalah pendarahan yang lain. Disamping itu, ia juga bertindak sebagai Pusat Pendaftaran Kebangsaan untuk Hemofilia dan lain-lain masalah pendarahan.

Ativiti :
 • Merawat dan mendiagnosa pesakit hemofilia yang dirujuk ke Pusat Darah Negara.
 • Menjadi pusat rujukan bagi penyakit ‘Congenital Bleeding Disorder’
 • Menyediakan rawatan lanjut bagi pesakit-pesakit hemofila dengan;
I. Merujuk pesakit yang memerlukan pemeriksaan lanjut ke Hospital Kuala Lumpur.
II. Merawat pesakit yang dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur.
III. Pegawai Perubatan yang bertugas perlu berada di bilik pembedahan bagi memberi rawatan kepada pesakit hemofilia yang menjalani pembedahan.
 • Menyediakan Khidmat Bekalan Ubat-Ubatan
I. Jenis Factor : FVIII, FIX, Prothrombin Complex Concentrates
II. Ubat-ubatan seperti Minirin (DDAVP), Tranxenamic Acid Rekod dan Inventori Ubatan
 • Memantau permohonan dan penggunaan ubat-ubatan seperti Factor Concentrates, Minirin dan tranxe-namic acid.

Rawatan dan Diagnosa
a) Pendaftaran Semua Pendaftaran pesakit hemofilia akan dikendalikan oleh pegawai yang menjaga bilik rawatan hemofilia.
Pesakit Baru : Pesakit yang dirujuk ke Pusat Darah Negara dari Hospital lain.
Pesakit Lama : Pesakit yang telah didiagnosa sebagai pesakit yang mengalami masalah.
b) Ujian Darah
 i) Bagi pesakit Baru ujian-ujian berikut akan dijalankan:  
 •    Coagulation profile
 •    Factor assay
 •    Platelet aggregation test
 •    Bleeding Time, Clotting Time
 •    Full Blood Picture (FBP)
 •    Liver Function Test (LFT)
 •    Virology Screening
 ii) Bagi Pesakit Lama ujian-ujian berikut akan dijalankan (setiap 6 bulan) : 
 • FBP, LFT,virology screening
 • Factor Assay & Inhibitor Status (jika perlu)
 • Renal Profile, RBS dan Fasting Lipid (Bagi yang berumur lebih 35 tahun)
c) Rawatan Lanjutan Rujukan lanjutan bagi rawatan seperti berikut akan diberi (jika perlu):
i. Rujukan Fisioterapi
ii. Rujukan Pergigian
iii. Rujukan Pakar Perubatan bagi pesakit yang didapati menghidap Hepatitis B, Hepatitis C syphililis dan HIV dan lain-lain rujukan yang berkaitan.
d) Perkhidmatan pengangkutan Pusat Darah Negara menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk menghantar pesakit yang dirujuk bagi tujuan pemeriksaan  
    lanjutan seperti ; 
 • Ultrasound
 • X-ray
 • Klinik Pergigian
 • Ke hospital untuk kemasukan wad

Pautan Rasmi